Som dere sikkert har fått med dere ble Innherredsveien 20 okkupert den 10.11.00. Dette med hensikt å åpne et brukerstyrt aktivitetshus for ungdom. Dette var en ikke voldelig/pasifistisk aksjon og vi vil med dette brevet prøve og forklare hvorfor vi har gått til slike drastiske tiltak for å fremme vår sak og hva vi vil bruke et selvstyrt ungdomshus til.

I forkant av okkupasjonen i Innherredsveien 2d ble en søknad om disponering av huset til det overnevnte formål avslått av kommunen. Etter den forrige utkastelsen ble en ny dialog opprettet og flere møter med bl.a. kulturdirektør Gerhard Dahlen fant sted, men dette førte heller ikke til noe resultat.

I forkant av kommunevalget i 1999 ble det igjen forsøkt å opprette en dialog og det ble gjennomført flere møter med bl.a. ordføreren som inviterte til et seminar. De inviterte fagfolk var alle samstemte om at de best fungerende aktivitetshus er de med minst mulig kommunal innblanding, noe ordføreren kan bekrefte. Dessverre førte denne runden heller ikke til noe resultat.

Ser man lengre tilbake i tid er faktisk husokkupasjon den eneste metode som har ført frem (henviser til okkupasjonen av Kjøpmannsgata). Det gamle argumentet om at ungdommen har ISAK er etter vårt skjønn ikke gjeldende da til og med ordføreren har innrømmet at huset ikke fungerer. Resultatet av den kommunale saksbehandlingen av søknader vedrørende brukerstyrte ungdomshus i perioden 1997-2000 viser klart kommunens innstilling til saken. UFFA dekker selvfølgelig noe av behovet for gratis aktivitetstilbud, men det er mange aktiviteter UFFA ikke rommer. Blant disse er lokaler for ateliervirksomhet, som for lag og organisasjoner, men mer enn noe annet mangler tomme rom som kan disponeres av de som har behov for det. Dette enten for dansegrupper, band, kor eller hva det er behov for.

For å skaffe oss et hus som vi kan styre selv, hadde vi okkupert Innherredsveien 20. I ukene før okkupasjonen ble eierstatus sjekket av oss hos kommunens kart og oppmålingskontor. De oppgav Trondheim Kommune som eier av huset, men i løpet av fredag 10.11.00 ble Okkupantene kontaktet av en småforvirret forretningsmann fra Nedre Elvehavn. Han påstod at de eide huset, noe byantikvaren og Trondheim Kommune senere kunne bekrefte. Etter flere timer med allmøte fant vi ut at det var best å forlate huset.

Ungdommen trenger en plass og være, og vi bruker gjerne okkupasjon som et middel i vår kamp. Til kamp for selvstyrt ungdomshus i Trondheim!

Prosjekt Skyggesiden